Giắc kết nối nhanh HD/HDD – HD/HDD Connector Series

Mã: Model 10A/250V Danh mục: