Giắc kết nối nhanh HE/HEE – HE/HEE Connector Series

Mã: Model 16A/500V Danh mục: